Recent Blog Posts

Duis ligula massa consectetur a tincidunt pulvinar

Sty 12, 2014

Proces planowania w przedsiębiorstwie

Planowanie jest to pożądany kierunek działania, który ma na celu osiągnąć przyszły stan rzeczy. Przedsiębiorstwo stawia sobie cele, jakie chce osiągnąć w przyszłości. Do osiągnięcia celów niezbędny jest proces odpowiedniego planowania. Cele są elementami każdego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo często ma więcej niż jeden cel. Misją organizacji są aspiracje, czyli dążenia wyznaczające zakres działalności przedsiębiorstwa. Efektem planowania jest wizja, która wskazuje miejsce, jakie przedsiębiorstwo zajmie w przyszłości. W planowaniu wyróżnić możemy cztery etapy. Pierwszy etap to ustalenie celów, drugi etap obejmuje analizę obecnej sytuacji, w trzecim etapie należy ustalić, co sprzyja...

Sty 12, 2014

Globalizacja przedsiębiorstw

Globalizacja to tworzenie nowego typu powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, państwami i społecznością. Dzięki globalizacji zwiększa się obrót w handlu zagranicznym, następuje większy przepływ towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami i państwami. Głównym przejawem globalizacji jest likwidacja barier politycznych i prawnych , co sprawia że wolny rynek zwiększa swój zasięg. W dobie globalizacji na rynek weszło bardzo dużo nowych firm i instytucji, nastąpił znaczny przepływ kapitałów i dynamiczny rozwój działalności gospodarczej. Przyczyną procesu globalizacji, jest narastająca bariera popytu i coraz większe trudności związane z wykorzystaniem wiedzy i kapitału w krajach wysokorozwiniętych, przyczyniło...

Sty 12, 2014

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest podstawową metodą wykorzystywaną w analizie strategicznej przedsiębiorstw. Jest to metoda kompleksowa o dużym znaczeniu. Metoda ta szczegółowo bada otoczenie przedsiębiorstwa, a także analizuje jego wnętrze. Analiza wewnętrzna pozwala ustalić sytuację materialną, analizuje czynniki, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo. Analiza SWOT bada i analizuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Mocne strony to atuty, dzięki którym przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku i ma wysoką zdolność konkurowania. Wypisanie słabych stron w analizie SWOT pozwoli na opracowanie odpowiedniej strategii działania na przyszłość. Analiza SWOT bada również szanse i zagrożenia,...

More

Recent Work

Sendun ligula massa consectetur a tincidunt pulvinar

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Sty 12, 2014

Previous Next